Tiểu ban Phát triển Chương trình họp tổng kết hoạt động trong thời gian vừa qua và triển khai hoạt động cuối năm 2023

119

Ngày 17/10/2023, nhằm tổng kết các hoạt động trong giai đoạn vừa qua và lên kế hoạch các hoạt động dự kiến triển khai trong cuối năm 2023, Tiểu ban Phát triển chương trình giảng dạy thuộc Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi họp mặt giữa các thành viên. PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng tiểu ban Phát triển chương trình giảng dạy chủ trì cuộc họp, tổng kết các nội dung đã hoàn thành trong giai đoạn vừa qua của năm 2023.

Với sự nỗ lực, đóng góp cao của các thành viên, Tiểu ban đã tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III trong năm 2023, bao gồm:

– Tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế “Thương mại và bảo vệ môi trường biển: Thực trạng và triển vọng của pháp luật quốc tế, khu vực và quốc gia” vào ngày 05-06/04/2023 tại Hà Nội.

– Khóa đào tạo ngắn hạn “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về thương mại và đầu tư quốc tế của Việt Nam”;

– Hoàn thành việc chỉnh sửa các chương trình đào tạo bậc cử nhân của Trường Đại học Ngoại Thương, bao gồm: Chương trình Luật Thương mại quốc tế; Chương trình Thương mại Quốc tế; Chương trình Kinh tế và phát triển quốc tế, trong đó môn học “Những vấn đề pháp lý về thương mại và đầu tư quốc tế” mà Tiểu ban xây dựng năm 2022 đã được đưa làm môn học tự chọn của Chương trình Luật Thương mại quốc tế.

– Hoàn thành việc xây dựng Chương trình đào tạo ngắn hạn và đề cương môn học về “Mối quan hệ giữa một số vấn đề phi thương mại với thương mại quốc tế”.

– Tham gia tổ chức những hoạt động khác của WCP.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động trong thời gian cuối năm 2023, bao gồm: 

– Tọa đàm góp ý chương trình đào tạo ngắn hạn: “Mối quan hệ giữa một số vấn đề phi thương mại với thương mại quốc tế”.

– Tọa đàm góp ý cho đề cương môn học: “Mối quan hệ giữa một số vấn đề phi thương mại với thương mại quốc tế”.

– Xây dựng môn học về Thương mại số và tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về đề cương môn học này.

– Tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế về “Quản trị thương mại số”, phối hợp tổ chức các Hội thảo quốc tế, Diễn đàn Thương mại trong khuôn khổ Chương trình.

Thông qua cuộc họp, Tiểu ban đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý giá để đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động sắp tới.