Khóa đào tạo ngắn hạn “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn 3 tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công khoá đào tạo ngắn hạn với...

Tổng kết Khoá đào tạo ngắn hạn “Tăng cường năng lực vận dụng cam...

Chương trình WTO Chairs Giai đoạn 3 tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công khoá đào tạo ngắn hạn với...

Ra mắt Khoá đào tạo “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về...

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình WTO Chair giai đoạn 3, tại Trường Đại học Ngoại thương (WTO Chair Programme...

Mời đăng ký phản biện cho Khoá học

Trong khuôn khổ của Chương trình WTO Chair giai đoạn 3 tại trường Đại học Ngoại thương (WTO Chair Programme Phase III, viết tắt...