Phái đoàn Đại diện thường trực nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt...

1. Tổ chức và hoạt động Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp...

Viện Thương mại Thế giới, Đại học Bern, Thuỵ Sĩ

1. Hoạt động và thành tích Viện Thương mại Thế giới được thành lập vào năm 1999 để đào tạo các học viên và nhà...

Đại học Wollongong, Úc

1. Hoạt động và thành tích Bắt nguồn từ năm 1951 khi một phân viện  của Đại học Công nghệ New South Wales lúc bấy...

Trung tâm WTO và Hội nhập, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt...

1. Giới thiệu về Trung tâm WTO và Hội nhập a. Giới thiệu Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Liên đoàn...

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

1. Về hoạt động và thành tựu Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) là tổ chức tự nguyện của...