Mời đăng ký phản biện cho Khoá học

136

Trong khuôn khổ của Chương trình WTO Chair giai đoạn 3 tại trường Đại học Ngoại thương (WTO Chair Programme Phase III, viết tắt WCP–FTU), trường Đại học Ngoại thương tổ chức 01 khoá đào tạo ngắn hạn về Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về thương mại và đầu tư quốc tế của Việt Nam và 01 môn học về Thương mại và đầu tư quốc tế dành cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh và Luật.

Dự án WCP – FTU mong muốn tìm kiếm chuyên gia phản biện và đánh giá nội dung khoá học và môn học.

Chi tiết thông tin xem tại tệp đính kèm.

TERMS OF REFERENCE SHORT-COURSE REVIEWER: Link!

TERMS OF REFERENCE ACADEMIC COURSE REVIEWER: Link!