Tóm tắt chính sách 04: Những tiếp cận mới về định hướng chính sách thu hút dòng vốn FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới

185

Nguyễn Thị Hải Yến 

Đỗ Ngọc Kiên

 

Từ khóa: FDI, thu hút FDI, bối cảnh mới

Tóm tắt

Việt Nam đang trở thành điểm thu hút đầu tư nước ngoài hấp dẫn. Các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam tăng lên đáng kể và nguyên nhân chính xuất phát từ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam. Bài tóm tắt chính sách này chỉ ra những thay đổi về chính sách của Nhà nước trong việc thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu nghiên cứu. Thông qua việc rà soát và tổng hợp các văn bản pháp lí, chính sách liên quan đến FDI, chúng tôi cho rằng, Việt Nam đã tiếp cận nguồn vốn FDI một cách chủ động, chọn lọc hơn. Bài tóm tắt chính sách chỉ ra bối cảnh mới bao gồm (1) Bình thường mới sau Đại dịch Covid-19, (2) Xu hướng chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu, (3) xu hướng ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, (4) cạnh tranh chiến lược của các nước lớn và xung đột địa chính trị, (5) biến đổi khí hậu toàn cầu. Trên cơ sở đó, tóm tắt chính sách chỉ ra các tiếp cận mới trong định hương chính sách của Việt Nam: từ “thu hút bằng mọi giá” sang “thu hút có chọn lọc”, từ “thu hút thụ động” sang “thu hút chủ động”, từ “thu hút dựa trên hiệu quả tài chính và quy mô dự án” sang “thu hút dựa trên hiệu quả kinh tế – xã hội – môi trường” và cuối cùng là hợp tác giữa khu vực FDI và khu vực nội địa, gia tăng giá trị trong nước. Nhà nước đã đặt mối quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chuyển giao công nghệ, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa cũng như là các tác động liên quan đến môi trường. 

Bài viết chi tiết: Policy brief 04_DinhhuongCS