Tiểu ban Phát triển Chương trình họp tổng kết hoạt động trong năm 2023 và triển khai hoạt động trong năm 2024

38

Ngày 01/02/2024, nhằm tổng kết các hoạt động trong năm 2023 và xây dựng kế hoạch các hoạt động dự kiến triển khai trong năm 2024, Tiểu ban Phát triển chương trình giảng dạy thuộc Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III tại Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi họp mặt giữa các thành viên. PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng tiểu ban Phát triển chương trình giảng dạy chủ trì cuộc họp, tổng kết các nội dung đã hoàn thành trong năm 2023.

Với sự đóng góp của các thành viên, Tiểu ban đã tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Chương trình WTO Chairs Giai đoạn III trong giai đoạn vừa qua, các hoạt động tiêu biểu bao gồm:

     – Phụ trách chuyên môn và tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế “Thương mại và bảo vệ môi trường biển: Thực trạng và triển vọng của pháp luật quốc tế, khu vực và quốc gia” vào ngày 05-06/04/2023 tại Hà Nội, trên cơ sở hợp tác với Trường Đại học Tours và Trường Đại học Rennes II của Pháp.

     – Khóa đào tạo ngắn hạn “Tăng cường năng lực vận dụng cam kết về thương mại và đầu tư quốc tế của Việt Nam”;

     – Tọa đàm góp ý chương trình đào tạo ngắn hạn: “Mối quan hệ giữa một số vấn đề phi thương mại với thương mại quốc tế”.

     – Tọa đàm góp ý cho đề cương môn học: “Mối quan hệ giữa một số vấn đề phi thương mại với thương mại quốc tế”.

     – Tọa đàm góp ý cho đề cương môn học: “Thương mại kỹ thuật số”.

     – Phụ trách về chuyên môn và tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế: “Quản trị Thương mại số: Nghiên cứu so sánh từ những cách tiếp cận khác nhau” vào ngày 12-13/12/2023 tại Hà Nội trên cơ sở hợp tác với Chương trình nghiên cứu về những thách thức mới của toàn cầu hòa (Chaire NEME) của Trường Đại học Laval (Canada) và Trường Đại học Rennes (Pháp).

     – Tham gia tổ chức những hoạt động khác của WCP.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động trong năm 2024 mà Tiểu ban phụ trách, các hoạt động dự kiến bao gồm: 

     – Khoá học nâng cao năng lực nghiên cứu về Thương mại quốc tế.

     – Khoá đào tạo ngắn hạn về các vấn đề phi thương mại (dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng).

     – Khoá đào tạo ngắn hạn về thương mại kỹ thuật số.

     – Rà soát Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Kinh doanh Thương mại.

     – Tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế vào tháng 09/2024.

     – Triển khai các bài viết, nghiên cứu chuyên môn.

Thông qua cuộc họp, Tiểu ban đã phân công công việc và thống nhất phương án triển khai các hoạt động trong năm 2024.